Условия за използване

Условия за използване

 

Последна актуализация: януари 2024 г

 

 • AlphadeX.bg не поставя условия за използването на закупените от нас криптовалутни единици.
 • Услугата, предлагана от alphadex.bg, е собственост на „Алфа Декс“ ЕООД с ЕИК: 207482537, като при нужда може да се свържете с нас на e-mail: [email protected], Тел: 0885451012, адрес: гр. София, ул. Момино Венче 23 или през опцията за чат на живо.
 • „Алфа Декс“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите "Общи условия" по всяко време. При промяна на Общите условия, нашите клиенти ще бъдат уведомени с публикация на началната страница.

Определения:

За целите на тези общи условия се борави със следните понятия:

 1.      Криптовалутна единица или криптовалута представляват цифрови и/или дигитални активи под формата на койни, токени, цифрова валута, в която транзакциите се проверяват, записват се и се поддържат от децентрализирана система, използваща криптография, а не от централизиран орган. Те имат собствена номинална стойност и се разменят на нерегулиран финансов пазар с или без посредничеството на агент. Цената им зависи изцяло от движението на финансовия нерегулиран от централен орган пазар, върху която цена alphadex.bg  или „Алфа Декс“ ЕООД не може да окаже никакво влияние.  
 2.      Когато се споменава понятието „платформата“, се реферира еднозначно към alphadex.bg и се има предвид точно тази платформа.
 3.      За различни от alphadex.bg платформи за обмен на криптовалути се използва понятието „борса“ или „криптоборса“.
 4.      Под децентрализиран ексчейндж се има предвид обем на криптовалути в децентрализирана борса или извън борсова размяна на криптовалути, осъществена на пиър-ту-пиър принцип.
 5.      Конвенционална или фиатна валута е синоним на фиатни пари по смисъла на тези общи условия и се има предвид валутите, регулирани от ЕЦБ, БНБ, други централни банки и регулаторни органи на държави. Това са евро, лев, щатски долар, канадски долар, английска лира и други подобни.
 6.      Транзакция е всяко изпращане или получаване на криптовалута на определен адрес.
 7.      Поръчка е всяка поръчка за покупка и продажба на криптовалути. 
 8.     Клиент е всяко физическо, юридическо или друго лице (действащо посредством органите си), което използва платформата и/или извършва обмен на криптовалута срещу друга криптовалута, срещу фиатни пари или обратното.
 9.      Потребител (User) е лице, което посещава адресът на платформата, без оглед на това дали в последствие става клиент или не. 
 10.    Адрес или крипто адрес е мястото, на което виртуално се съхранява конкретна криптовалута на съответния блокчейн.
 11.    KYC означава know your client/customer и представлява въпросник, целящ опознаване на клиента и произхода на средствата му съгласно закона за мерките срещу пране на пари. Информацията събрана за даден клиент се съхранява по време на цялото съвместно сътрудничество между alphadex.bg  и съответния клиент, но не по-малко от 10г. Този въпросник се предоставя на клинетите и/или юзерите, които възнамеряват да станат клиенти чрез регистрация на потребителски профил в платформата alphadex.bg с цел законното изпълнение на задълженията на „Алфа Декс“ ЕООД, вменени му по силата на чл. 3 и чл. 4, т. 18 и т. 38 ЗМИП, в който са отразени правилата според  действащите Директиви в ЕС относно мерките срещу пране на пари. 

 

 1.   alphadex.bg уведомява своите клиенти, че съгласно изискванията на чл. 3 и чл. 4 на ЗМИП „Алфа Декс“ ЕООД са длъжни да извършват комплексна проверка на своите клиенти като събират и изготвят документи, съхраняват ги, извършват оценка на риска за своите клиенти, както и при съмнение за пране на пари следва да разкрият информация пред компетентните държавни органи. 

Разпоредби при извършване на обмен

 • Услугата, предлагана от alphadex.bg, е за обмен на стойност между фиатни (конвенционални) валути и криптовалути. Ценообразуването зависи изцяло от движението на финансовият пазар, върху който alphadex.bg не може да осъществи никакъв контрол, нито да окаже влияние. Таксите за транзакциите през мрежата зависят от нейната натовареност в даден момент и alphadex.bg уведомява своите потребители и клиенти, че не може да окаже влияние върху тяхната стойност. Към таксите за пренос през мрежата, които следва да се заплатят, и към пазарната стойност на съответната криптовалута, alphadex.bg удържа комисионна за извършената услуга по обмен.
 • Платформата обменя криптовалути срещу български левове.
 • Видовете криптовалути, които могат да се обменят през alphadex.bg, може да варира в зависимост от личната преценка на „Алфа Декс“ ЕООД, като асортиментът винаги е видим за потребителите на платформата чрез сайта ни.
 • Платформата има възможност да работи с граждани, които притежават следните документи за идентификация, издадени от Българските власти - лична карта, свидетелство за управление на МПС, СУМПС на чужденци, паспорт, моряшки паспорт за български граждани, карта на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут, удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство, карта за пребиваване на член на семейството на граждани на съюза, удостоверение за пребивававане на гражданин на ЕС, карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец, разрешение за пребиваване.
 • Услугата позволява на всеки потребител да придобие актив, като купува или продава криптовалутни единици срещу български левове по курс, изчисляван в реално време към момента на транзакцията. Момент на транзакцията при покупка на клиента се разбира времето, в което съответната сума бъде получена по една от сметките на „Алфа Декс“ ЕООД. При продажба това е моментът, в който клиентът изпрати необходимото количество от избраната от него криптовалута към нашия портфейл. Сумата в лева при продажба се изплаща след получаване на необходимия брой потвърждения на транзакцията.
 • За да закупи криптовалутни единици, потребителят е длъжен да посочи валиден крипто адрес, на който желае да получи заявеното от него количество криптовалутни единици, както и да избере предпочитан от него начин на плащане. Екипът на alphadex.bg предлага следните опции:
  1. Банков превод по сметката на „Алфа Декс“ ЕООД – клиентът прави превод с посоченото основание на плащане към указаната банкова сметка;
  2. На всяка каса на EasyPay – клиентът се разплаща за поръчката на каса с предоставения му 10-цифрен уникален код.
 • За да продаде криптовалутни единици, клиентът трябва да направи заявка на страницата на alphadex.bg, след което да изпрати заявеното количество от своя криптовалутен адрес и да посочи предпочитан от него начин за получаване на плащането в лева за конкретната транзакция. alphadex.bg не носи отговорност ако клиент нареди превод по грешен адрес и съответната криптовалута не достигне до адреса на alphadex.bg 
 • След като клиентът заплати цената, се счита, че alphadex.bg са започнали изпълнението на услугата и клиентът губи правото си да се откаже от покупката.
 • alphadex.bg не носи отговорност, когато клиентът предостави невалиден адрес за превод на съответната криптовалута. alphadex.bg уведомява своите клиенти, че транзакциите, вписани в блокчейн регистъра, са необратими и веднъж направени няма как да се променят, стопират, поправят, освен в случаите на хакерска атаката срещу съответния блокчейн или конкретен адрес.
 • В следствие на високата волатилност на криптовалутите, цените по време на поръчката за покупка или продажба може да се различава от цената в момента на извършване на самата транзакция. Поради тази причина, услугата, предлагана от alphadex.bg, изисква сумата автоматично да се преизчисли по актуалния курс към момента на транзакцията. Клиентът получава електронно потвърждение за преизчисляването на цента по предварително посочена от него електронна поща. alphadex.bg не носи отговорност в случаите, в които клиентът изгуби достъпът си до собствения си електронен адрес.
 • „Алфа Декс“ ЕООД не носи отговорност при погрешно извършена транзакция от страна на клиента. Преводите на криптовалута са „еднопосочни”, което ги прави технически необратими, т.е. на практика е невъзможно да бъдат сторнирани.
 • „Алфа Декс“ ЕООД препоръчва да правите транзакции към ваши портфейли, чиито сийд фрази притежавате. „Алфа Декс“ ЕООД не носи отговорност за транзкции, насочени към портфейли, собственост на трети лица или платформи. 

Лимити за обмен и Защита на информацията

 • Минималното количество криптовалутни единици, което може да бъде обменено с услугата на alphadex.bg, e 100 лв. или еквивалента на сумата в криптовалута. „Алфа Декс“ ЕООД обработва лични данни единствено в случаите по и съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4. от Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД), както и съгласно изискванията за мерките срещу пране на пари.
 • Максималната сума за поръчка е 30 000 лв. или еквивалента в криптовалута за една поръчка. alphadex.bg няма ограничения за броят поръчки, които може да направи едно лице за даден период от време.
 • Уведомяваме ви, че при поръчки на обща стойност над 30 000 лева, сме длъжни да съхраняваме информация за всеки клиент съгласно законът за мерките срещу пране на пари. Тази информация представлява въпросник, който попълва всеки клиент с верифициран акаунт, като следва да съберем и да съхраняваме информация за източникът на вашите доходи.
 • За единична поръчка, която е равна или надхвърлящи 10 000 лева, клиентите следва да посочат произход на средствата си.
 • При изпълнение на заявените обменни операции, „Алфа Декс“ ЕООД използва подаваните от заявителите данни във вида, в който са предоставени, и не носи отговорност, ако данните се окажат неточни, заблуждаващи или неистинни.

Освобождаване от отговорност

 • „Алфа Декс“ ЕООД не отговаря за каквито и да било технически проблеми или вреди, настъпили заради софтуерно осигуряване, компютърно оборудване, връзката със Световната глобална мрежа, небрежно поведение на клиент или трети страни, извършили незаконни действия, както и заради непредвидими или извънредни обстоятелства.
 • „Алфа Декс“ ЕООД също така не отговаря за действия, извършени за сметка на клиент, който е предоставил доброволно своите данни за достъп до крипто-портфейл на трети лица или не е положил необходимата грижа за обезпечаване на сигурността на своето софтуерно осигуряване, компютърно оборудване или връзката със Световната глобална мрежа. Всеки потребител е препоръчително да използва пароли с висока сложност, както и да се погрижи за опазването им в тайна.
 • Криптовалутите са високо рискови активи. Никоя част от информацията, предоставена на платформата alphadex.bg не представлява препоръка за инвестиция и е предоставена с информационна цел. „Алфа Декс“ ЕООД не носи отговорност за загуби, настъпили след инвестиция в криптовалути.
 • „Алфа Декс“ ЕООД не отговаря за надеждността и условията на работа на третите страни-посредници, чиито услуги клиентите използват при осъществяването на транзакциите, упоменати в настоящите Общи Условия. Клиентите следва да се осведомяват за Общите Условия на работа на нашите посредници от самите трети страни (посредници).

Запазени права

 • „Алфа Декс“ ЕООД си запазва правото да съхранява, анализира и използва статистическа и маркетингова информация за интереса към съдържанието на услугата на alphadex.bg, както и за начина на нейното търсене, получаване на достъп и използване – без това да включва каквито и да било лични данни или възможност за индивидуално или групово идентифициране на клиентите.
 • „Алфа Декс“ ЕООД си запазва правото да промени функционалността, дизайна, начина на поръчка за закупуване и продажба на криптовалути, както и всяка друга информация по сайта alphadex.bg с цел подобряване на обслужването и оптимизиране на услугата.

Сключване на сделка за покупка и/или продажба на криптовалути

1. За да е налице валидно сключена сделка за покупка или продажба на криптовалута, следва да са налице фактите и обстоятелствата, описани в този раздел.

2. Клиентът следва да посети платформата на alphadex.bg и да регистрира потребителски профил, като верифицира акаунта си.

3. Клиентът следва да заяви, че желае да закупи или да продаде криптовалута.

4. Клиентът следва да предостави минимално необходимата информация за извършване на транзакция, когато заявява покупка и да заплати цената.

5. Клиентът следва да предостави e-mail и телефонен номер за контакт, както и всички необходими данни, съгласно нашият KYC въпросник.

6. Клиентът дава съгласие за събиране и обработка на личните си данни, които са минимално необходими за изпълнение на поръчката му, както и съгласно ЗМИП (чл. 3).

7. Клиентът потвърждава регистрацията си, линк за която се изпраща на предоставения от него имейл адрес.

8. Клиентът се съгласява предоставеният от него имейл адрес да се използва с цел осъществяване на контакти и обратна връзка за и по повод сключваните през платформата сделки по покупки и продажби на криптовалути. Клиентът може да промени контактната си информация във всеки един момент чрез попълването й в потребителския си профил. Платформата се счита уведомена за промяната веднага след потвърждение на промяната от страна на клиента.

9. Клиентът може да даде съгласието си изрично, ако желае да получава непоискани търговски съобщния.

10. Клиентът получава информация по имейл за правото си на отказ от всяка конкретно направена поръчка и има възможност да я потвърди или откаже след нейното получаване по имейл.

11. При потвърждаване на поръчката, клиентът се съгласява с общите условия и те имат силата на писмен договор за страните по сделката.

12. След потвърждение на всяка конкретна поръчка, клиентът не може да упражни правото си на отказ от поръчката, доколкото същата е в обхвата на изключенията съгласно ЗЕТ поради високата волатилност на финансовите пазари.

13. При непостъпило, непълно или не направено плащане от страна на клиента, alphadex.bg, респективно „Алфа Декс“ ЕООД могат да приемат, че клиентът се е отказал и да канселират (изтрият) поръчката му.

14. Когато клиентът направи поръчка за покупка или продажба, същата важи за 24 часа след извършването й. Ако до тогава клиентът не изпрати потвърждение, същата може да бъде изтрита и/или канцелирана.

15. При постъпване на частично плащане, но не по-малко то 100 лева, alphadex.bg, респективно „Алфа Декс“ ЕООД приемат, че клиентът едностранно е променил стойността на поръчката и му предоставят криптовалута от заявения вид до размера на заплатената стойност. В този случай всякакви договорени отстъпки между клиента и платформата отпадат, освен в случаите, в които разликата е до размера на статистическата грешка (5-10 стотинки). При постъпване на сума над посоченият в поръчката размер, alphadex.bg приемат, че клиентът едностранно е променил стойността на поръчката и му предоставят криптовалута от заявения вид до размера на заплатената сума. В този случай всички договорени отстъпки и преференциални курсове между клиентът и платформата се запазват.

16. При подаване на поръчка за покупка на криптовалута, клиентът посочва дали желае да му бъде издадена фактура.

17. Съгласно действащите нормативни разпоредби в България, фактура може да се заяви в 5 дневен срок от подаване на поръчка и след предоставяне на задължителната по закон информация, която е необходимо да фигурира в една фактура.

18. Минимално необходима информация за сключване на сделка:

  a. Наименование на лицето, което извършва покупката или продажбата;

  b. E-mail адрес и телефонен номер за контакт.

19. В случай, че клиентът заяви издаване на фактура, той следва да посочи:

  a.  Търговско найменование (име на фирма), ЕИК или булстат, наличие или не на ДДС номер и да го посочи, адрес, МОЛ, електронен адрес, на който да се изпрати фактурата и телефон за контакт, дали поръчва в качество на управител/ законен представител на дружество или в качеството си на упълномощено лице или ако действа свое лично качество, то следва да се посочи следната информация:

  b. Три имена, ЕГН, адрес, наличие или на на ДДС регистрация, адрес електронен адрес, на който да се изпрати фактурата и телефон за контакт. Ако посочената в тази точка информация е непълна или липсва alphadex.bg могат да не издадат фактура въпреки заявеното от клиента желание.

20. При попълване на поръчка клиентът следва да попълни всички задължителни полета.

21. В противен случай поръчката се счита за невалидна и няма да бъде изпълнена.

22. alphadex.bg, респективно „Алфа Декс“ ЕООД не носи отговорност за некоректно попълнени данни от страна на клиента и отговорността му за неправилно, неточно или частично изпълнение отпада. В случай, че клиентът направи невалидна поръчка, всички пропуснати ползи или причинени вреди от късното разпореждане с парични средства или криптовалути от страна на клиента са за негова сметка и „Алфа Декс“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било загуби или пропуснати ползи.

23. След попълване на данните, клиентът следва да ги прегледа повторно и да провери за неточности.

24. Поръчката се подписва чрез натискане на бутон „продължи“ или по друг подходящ начин, който е изрично указан в електронната форма.

25. При извършване на поръчка за покупка клиентът е уведомен за текущите борсови цени и предполагаемата стойност на покупката/продажбата си.

26. При обработка на поръчката за покупка се извършва точно това, което е поръчал клиента.

27. В крайната цена, която плаща клиентът са включени:

  a. Стойността на заявената криптовалута;

  b. Стойността на таксите за пренос през мрежата на блокчейн (които се някои случаи се наричат газ);

  c. Надценката на alphadex.bg, която представлява нашата печалба от сделката.

28. Клиентът може да се откаже от покупката/ продажбата на криптовалута:

  a. Докато попълва поръчката;

  b. Като не потвърди поръчката;

  c. След потвърждение на поръчката, правото му на отказ отпада.

29. За целите на сключване на сделката контактите на alphadex.bg са следните:

  - Адрес: гр. София, ул. Момино Венче 23

  - E-mail: [email protected]

  - Тел: 0885451012

30. За текущото състояние на поръчката си, клиентът може да отправя запитвания по телефон или имейл.

31. Клиентът се съгласява, че изпълнението на сделката от страна на alphadex.bg е поставено в зависимост от бързината на мрежата и сроковете за банков трансфер при разплащания по банков път, които не зависят от платформата или нейните собственици.

32. В случай на възникнал проблем с изпълнението на поръчката, alphadex.bg уведомява клиентите електронно или чрез телефонно обаждане.

 

Последна редакция: 13.08.2021

Табло
Поръчки
Търгуване
Валути